Az elmúlt években gombamód megszaporodott azon postaládába bedobott különböző termékbemutatókra invitáló meghívások száma, melyek azt ígérték, hogy igen kedvező áron vásárolhatunk, vagy akár csábító ajándékokhoz is jutunk. Sokakat hívnak meg telefonon is egészségi állapot felméréssel egybekötött rendezvényekre, ahol természetesen egy fantasztikus és vadonatúj termék/berendezés kerül bemutatásra, kihagyhatatlan kedvezmények és értékes ajándékok megszerzésének ígéretével. Az idős, és beteg általában nyugdíjas korú embereket könnyebb befolyásolni, és ezáltal olyan termék vásárlására rávenni, melyet rábeszélés nélkül nem vettek volna meg, ezért az ajánlatok elsődleges címzettjei az ún. „60+ korosztályhoz” tartozó fogyasztók.

Business Conference and Presentation. Audience at the conference hall. Television broadcasted press conference.

A jogalkotó 2015. decemberében újabb szigorításokkal igyekezett visszaszorítani jogszerűtlenül működő termékbemutatók számát, de fontos mi is kellő körültekintéssel járjunk el, ha ingyenes egészségügyi felmérésre, vagy éppen árubemutatóval egybekötött utazásra invitálnak minket.

Az említett szigorítások három fő területet érintettek:

Ügyfélszolgálat

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést végző kereskedő a továbbiakban a székhelyén / telephelyén, az árusítás helyszínén, utazások esetében az indulási helyszín megyeszékhelyén köteles ügyfélszolgálatot működtetni, személyes, írásbeli, telefonos és elektronikus elérhetőséggel.

Meghívó

A jövőben a fogyasztók nem kaphatnak kézhez olyan meghívókat, melyen nyeremény ígéretével csábítják az érdeklődőket, mivel a reklámozásra vonatkozó szabályok megváltozásával tilos lesz az árubemutatókat, árengedmény, kedvezmény, vagyoni előny, ajándéksorsolás hirdetésével népszerűsíteni.

Pénzügyi szolgáltatás

A szigorítás értelmében nem lehet majd az árubemutatókon pénzügyi szolgáltatást nyújtani, a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl.: bankkártya) használatával összefüggésben nyújtott pénzügyi szolgáltatás kivételével. Senki nem kerülhet a továbbiakban olyan kényszerhelyzetbe, hogy a helyszínen évekre szóló, nagy fizetési kötelezettségvállalást tegyen, így megfontoltan, otthonukban dönthetnek a továbbiakban arról, hogy igénylik-e, és milyen feltételekkel a termék megvásárlását.

Milyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal találkozhatunk egy árubemutató során?

Gyógyhatás valótlan ígérete, termék orvostechnikai eszközként történő népszerűsítése

A termékbemutatókon általában egészséggel kapcsolatos termékek vagy szolgáltatások kedvező hatásait, különböző súlyos betegségekre vagy időskori problémákra gyakorolt gyógyító erejét ismertetik a potenciális vásárlóknak. Meggyőzően beszélnek a fogyasztói kedvező tapasztalatokról és egészségügyi felmérések pozitív eredményeiről. Sok esetben orvostechnikai eszközként népszerűsítenek olyan termékeket is, amely nem rendelkeznek az arra kijelölt hatóság bevizsgálási engedélyével.

Rendkívül kedvező ajánlat

A termékbemutatókon igen gyakori, hogy a kínált áruról azt állítják: a legolcsóbb a piacon, “ennyiért sehol sem lehet megkapni”. Amennyiben ez nem igaz – például a fogyasztó utóbb azt tapasztalja, hogy máshol, a hagyományos kereskedelemben töredék áron is megkaphatja, bizonyosan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról van szó. Ugyancsak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról beszélhetünk, ha a fogyasztót megtévesztő módon arról tájékoztatják, hogy a terméket máshol nem lehet beszerezni.

Nem forgalmazható termékek árusítása

A vállalkozások a termékbemutatón gyakran nem forgalmazható terméket árusítanak.

A Kertv. egy negatív lista felállításával az alábbi termékek forgalmazását zárja ki az üzleten kívüli kereskedési formákból:

– kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,

– gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék,

– élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,

– élő állat, növényi szaporítóanyag,

– fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,

– veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,

– drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy,

– jövedéki termék, valamint

– olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az Fttv. fekete listás tényállását valósítja meg az, aki a fenti termékeket árusítja üzleten kívüli kereskedés formájában.

Csak itt, csak most! Máshol nem kapható!

A termékbemutatón a vállalkozások gyakran azt a látszatot keltik, hogy a kínált áru csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre.

Ön nyert!

A termékbemutatót szervező vállalkozások gyakran nyeremény ígéretével igyekeznek a fogyasztókat a termékbemutatón történő megjelenésre rávenni. Előfordul olyan eset is, hogy a rendezvény során bemutatott termékek az elhangzó tájékoztatás szerint jelentős árkedvezménnyel vásárolhatók meg. Kedvezményt gyakran sorsolással is lehet nyerni. Az árkedvezményen kívül a vásárlók még ingyenesnek mondott ajándékot (edénykészlet, óra, stb.) is kaphatnak.

Mit tehetünk, ha utólag megbánjuk a vásárlást, és szeretnénk visszakapni a pénzünket?

A fogyasztót az árubemutatón vásárolt termék vonatkozásában indoklás nélküli elállási jog illet meg, amit néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhat.

Mit takar az indoklás nélküli elállási jog?

Az elállás alapján a vállalkozás a termék visszaküldése ellenében köteles annak ellenértékét visszafizetni.

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk az elállási jogot?

A termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Fontos tudni, hogy elállási jogunkat a szerződéskötés napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatjuk.

Milyen módon jelezhetjük az elállási szándékot?

– 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával

– saját szavainkkal megfogalmazott erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján, melyet lehetőleg ajánlott, tértivevényes küldeményként adjunk postára

Milyen időtartamon belül kell a terméket visszaküldeni a vállalkozásnak?

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Ki viseli a termék visszaküldésének költségét?

A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Milyen időtartamon belül köteles a vállalkozás a termék ellenértékét visszafizetni?

A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is).

Visszatarthatja-e a vállalkozás a termék ellenértékének egy részét arra hivatkozással, hogy a fogyasztó a terméket kipróbálta és ezért annak értéke csökkent?

A fogyasztó a terméket annak kézhezvételét követő kipróbálhatja, csak termékben bekövetkező olyan mértékű értékcsökkenésért felel, mely a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladja.

Előfordulhat-e olyan eset, amikor az elállási jog meghosszabbodik?

Ha a vállalkozás az elállási jogról való tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó a termék átvételét követő 12 hónap 14 napig elállhat a vásárlástól.

Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja számunkra a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap lesz.